Izdelki za potrošnike

Embalaža CRC

Naš laboratorij ponuja teste otrokom varne embalaže (embalaže CRC) v skladu s standardom EN ISO 8317: 2006.

Preizkuševalni laboratoriji J.S. Hamilton ponujajo pomembno globalno strokovno znanje o snoveh in tudi kemijske analize v skladu z zakonsko urejenimi kategorijami:

 

  • akutne kategorije toksičnosti 1‒3
  • specifična toksičnost za ciljne organe (STOT) – enkratna izpostavljenost, kategorija 1
  • specifična toksičnost za ciljne organe (STOT) ‒ ponavljajoča se izpostavljenost, kategorija 1
  • učinek jedkosti na kožo, kategorija 1
  • vsebnost 3-% metanola in/ali 1-% diklorometana
  • toksična tveganja pri vdihavanju, razen aerosoliziranih snovi ali zmesi, ki so prisotne na trgu, ali tveganja pri embalaži s tesnili, ki proizvajajo aerosol