Igrače in otroški izdelki

Mehanski preskusi in vnetljivost

Laboratorij J.S. Hamilton ponuja celovito testiranje igrač in otroških izdelkov.

 

  • Test varnosti igrač v skladu s standardi, usklajenimi z Direktivo 2009/48/ES (Direktiva o varnosti igrač), in drugimi standardi:
  • PN-EN 71-1 ‒ mehanske in fizikalne lastnosti
  • PN-EN 71-2 ‒ vnetljivost
  • PN-EN 71-3 ‒ mejne vrednosti kemičnih migracij v igračah in predmetih za nego otrok (aluminij, antimon, arzen, barij, bor, kadmij, krom (III), krom (IV), kobalt, baker, svinec, mangan, živo srebro, nikelj, selen, stroncij, kositer, organski kositer, cink)
  • PN-EN 71-8 – igrače za aktivnosti za domačo uporabo
  • PN-EN 71-9, 10 in 11 ‒ organske kemične spojine, na primer: vsebnost barvil, formaldehida in migracijske analize monomerov, konzervansov, lesa in plastifikatorjev
  • Določanje nevarnih snovi (ftalatov, primarnih aromatskih aminov, azobarvil, policikličnih aromatskih ogljikovodikov) v igračah in izdelkih za nego otrok, v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)
  • PN-EN 1400-3, PN-EN 14372, PN-EN 12586, PN-EN 1930 ‒ kemijska analiza, na primer: določanje vsebnosti hlapnih snovi in analiza migracij antioksidantov, bisfenola A (BPA) in formaldehida
  • Analiza celotne migracije v skladu s serijo standardov PN-EN 1186 in analize specifičnih migracij v skladu z zahtevami standardov PN-EN 13130
  • Določanje vsebnosti živega srebra, kadmija, kroma VI, polibromiranih bifenilov (PBB) in polibromiranih difeniletrov (PBDE) v skladu z Direktivo 2011/65/EU (RoHS)

 

 

toys@hamilton.com.pl